Seznam potencialnih izobraževanj, dogodkov in sejmov, ki jih bomo vsebinsko in finančno podprli v primeru zadostnega interesa in skupnih aktivnosti članov TECES / SRIP PSiDL.

izobrazevanja povprasevanja   sejmi dogodki povprasevanje

Ključne deležnike TECES predstavljajo partnerji s področij raziskav in razvoja, proizvodnje komponent, naprav in sistemov, ponudniki ali uporabniki infrastrukture ter ponudniki raznovrstnih storitev.

Ključne deležnike TECES predstavljajo pravne osebe, ki primarno delujejo na področjih:

TECES se osredotoča na tri ključna strateška fokusna področja; Celostno upravljanje z energijo in energetsko učinkovite rešitve, Pametne stavbe in dom in podpora razvoju kadrov elektroindustrije.

Večina aktivnosti TECES v podporo članom je osredotočeno na tri ključna strateška fokusna področja:

TECES upravljanje enerzije Celostno upravljanje z energijo in energetsko učinkovite rešitve

Vzpostavljamo in krepimo razvojno in poslovno orientirana strateška partnerstva (dobavne verige) proizvajalcev in ponudnikov tehnoloških rešitev, sistemskih integratorjev, ponudnikov storitev na vrhu verige in uporabnikov teh storitev. 

Preberite več


TECES pametne stavbePametne stavbe in dom ter oskrba z energijo pametnih mest in skupnosti

Povezujemo in koordiniramo ponudnike energetsko učinkovitih, okolju in uporabniku prijaznih ter povezljivih rešitev za pametni dom in stavbe v povezavi na energetsko oskrbo pametnih mest in skupnosti. Krovna koordinacija SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo dodatno utrjuje strateško pomembnost področja delovanja v navezavi na druge deležnike področja.

Preberite več


TECES razvoj kadrovCelovita podpora razvoju kadrov

S celovito stalno koordinacijo in izvajanjem aktivnosti v podporo razvoju kadrov prihodnosti pomagamo reševati kadrovske izzive članov.

Preberite več

Aktivnosti so usmerjene v zagotovitev celovite ponudbe članov z najsodobnejšimi rešitvami za dom in stavbe, kot so

 • energetsko učinkovite naprave in sistemi za ogrevanje, klimatizacijo, hlajenje in prezračevanje (HVAC), gospodinjski in profesionalni aparati, rešitve za zagotavljanje udobja, varnosti bivanja in prilagodljivega ambienta, pametne razsvetljave, (so)proizvodnje in hrambe energije, obdelave pitne in črne vode ter meteornih voda, merilni in drugi sistemi za zajem, prenos, obdelavo in shranjevanje podatkov, ter

 • sistemi za aktivno upravljanje pametnih stavb in doma z vso ustrezno energetsko, komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo, sistemi za upravljanje energije (EMS - Energy Management Systems), lokalno proizvodnjo in hrambo energije, trženjem fleksibilnosti energije ter navezavo na celotno oskrbo z energijo pametnih skupnosti.

Področje pametnih stavb in doma v povezavi na oskrbo z energijo pametnih mest in skupnosti predstavlja tako eno izmed najpomembnejših področij delovanja TECES in članov, kar se odraža tudi v aktivni vlogi TECES v najpomembnejših ukrepih države.

TECES je od leta 2017 nosilec in koordinator Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), ki predstavlja enega izmed devetih ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo Strategiji pametne specializacije Slovenije (S4).

SRIP logoStrateška razvojna inovacijska partnerstva (SRIP) predstavljajo razvojni ukrep države v okviru Strategije pametne specializacije Slovenije (S4). Namenjena so slovenskim podjetjem, raziskovalnim inštitucijam in drugim deležnikom s ciljem krepitve inovacijskega potenciala slovenskega gospodarstva na posameznih prioritetnih področjih.

SRIP PSiDL združuje slovenske deležnike s področij lesa in lesne verige, naprednih nebiogenih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov ter aktivnega upravljanja stavb, deluje pa na širokem področju trajnostnih stavb in doma. Več o 

SRIP PSiDL

Predlog tehnološko demonstracijskega projekta pametnega doma prihodnosti članov SRIP PSiDL - MARLES Dom24h

Osrednja težnja razvojnega partnerstva SRIP PSiDL je CELOVITA PONUDBA REŠITEV trajnostno naravnanega, okolju in uporabniku prijaznega, zdravega, povezljivega in energijsko samozadostnega bivalnega in delovnega okolja prihodnosti. Poseben poudarek je na kakovostnem notranjem okolju, energetski učinkovitosti in skrbi za okolje.

TECES zraven krovne koordinacijske vloge SRIP PSiDL vsebinsko koordinira in povezuje člane SRIP na področju pametnih naprav in sistemov ter aktivnega upravljanja stavb z ustvarjanjem sinergije s člani iz drugih vsebinskih področij delovanja SRIP z navezavo na oskrbo z energijo v pametnih mestih in skupnostih.

V TECES-u sledimo potrebam naših članov in trendom na trgu dela. V doseganju strateških ciljev je izjemnega pomena, da temu sledi tudi razvoj dela s kadri in ključnega pomena je kako ravnamo z največjim kapitalom podjetja - zaposlenimi.

Kot povezovalec in integrator potreb članov, aktivno pristopamo k povezovanju podjetij na kadrovskem področju, predvsem pri snovanju podpornih aktivnostih za dosego strateških ciljev podjetij.

 • penpromocija panožnih poklicev
  • dvig prepoznavnosti poklicev,
  • koordinacija dogodkov na temo ,
  • priprava skupnega promocijskega materiala,
  • izvedba promocijskih aktivnosti, povezovanje deležnikov na področju.
 • organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj
  • iskanje primernih in želenih vsebin izobraževanj,
  • organizacija izobraževanj/delavnic,
  • priprava skupnih izobraževalnih dogodkov,
 • prenos izkušenj in znanj med podjetji v panogi
  • izvedba skupnih dogodkov,
  • mreženje med člani in prenos znanj,
  • povezovanje s fakultetami in izobraževalnimi ustanovami,
 • oblikovanje strateških ukrepov države
  • vključujemo se v raznovrstne državne organe s področja razvoja kadrov, kjer zastopamo stališča članov,
 • koordinacija in celovita podpora pri projektih
  • priprava, vodenje in koordiniranje projektov,
  • administrativno-finančno vodenje projektov.

Fokusno področje »Celostno upravljanje z energijo in energetsko učinkovite rešitve« predstavlja strateško fokusno področje partnerstva TECES in hkrati tudi SRIP PSiDL za izboljšanje možnosti sodelovanja slovenskih deležnikov v novo nastajajočih verigah vrednosti, ki so posledica sproščanja regulativnih ovir na trgu z energijo, zahtev po vključevanju in uporabi alternativnih virov energije ter energetsko učinkovitih rešitev.

Celovita obravnava energijske učinkovitosti od proizvodnje energije, njenega prenosa in distribucije, do upravljanja in porabe pri industrijskih, javnih in zasebnih uporabnikih.

Globalni izziv predstavlja predvsem pospešena in vseobsegajoča integracija obstoječih in novih produktov ter integracija informacijskih tehnologij, kar je tudi bistvo vseh sodobnih strategij digitalizacije. Trend digitalizacije se izkazuje tudi na področju elektroindustrije, energetike, učinkovite pretvorbe in rabe energije, kjer energetsko učinkoviti produkti predstavljajo ključne gradnike v celotni verigi proizvodnje, prenosa, razdelitve in rabe energije ter njenega upravljanja pri industrijskih, javnih in individualnih uporabnikih. Tako danes ne govorimo več o posameznih industrijskih panogah, ampak o novih vrednostnih verigah in novih integriranih sistemih.

smart solutions

Člani TECES so tako usmerjeni v razvoj in trženje produktov za pametne stavbe/dom, pametna omrežja, pametne skupnosti, tovarne prihodnosti in raznovrstna druga področja:

Pametne naprave in energetsko učinkoviti sistemi ter aktivno upravljanje pametnih stavb in domov (Smart Buildings and Home)

 • naprave in sistemi ogrevanja, klimatizacije, hlajenja in prezračevanja (HVAC), toplotne črpalke,
 • naprave za obdelavo pitne vode, črne vode in meteornih voda,
 • gospodinjski in profesionalni aparati,
 • sistemi za (so)proizvodnjo in hrambo energije,
 • merilni in drugi sistemi, sistemi za zajem, prenos, obdelavo in shranjevanje podatkov,
 • pametna razsvetljava in prilagodljiv ambient,
 • naprave in sistemi zagotavljanja udobja in varnosti bivanja,
 • sistemi za aktivno upravljanje stavb in upravljanja z energijo (EMS - Energy Management Systems), z vso ustrezno energetsko, komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo za upravljanje energije ter lokalne proizvodnjo in hrambe ter trženja fleksibilnosti energije.

Celovita energetska oskrba pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Smart Communities)

 • naprave in sistemi učinkovitega pretvarjanja, distribucije in shranjevanja energije, kot so naprave napredne primarne elektroenergetske infrastrukture, merilni in zaščitni sistemi,
 • sistemi za vodenje elektroenergetskih sistemov in upravljanje energije s produkti kot so sistemi za vodenje in optimizacijo delovanja elektroenergetskega sistema, sistemi za upravljanje z energijo, podporo sistemskih storitev in tržne storitve ter napredna informacijska in komunikacijska infrastruktura v pametnih omrežjih.
 • infrastruktura za električno mobilnost s produkti kot so pametne polnilne postaje, pretvorniki močnostne elektronike, sistemi za upravljanje, zaščite…

Trajnostno pridobivanje energije

 • trajnostno pridobivanje energije s produkti, kot so sistemi za soproizvodnjo električne energije in toplote iz alternativnih goriv, sistemi in komponente za pridobivanje električne energije iz vodnih, vetrnih in sevalnih virov,

Pametni mehatronski sistemi za tovarne prihodnosti (Smart Factories)

 • mehatronski sistemi in električni pogoni za pametne tovarne, s produkti kot so mehatronski sklopi, lokalno vodenje, meritve in nadzor ter napredne strukture naprav in postrojenj z naprednimi strukturami vodenja ter
 • upravljanje pametnih tovarn, s produkti kot so pametni stroji za intralogistiko, sistemi za avtomatizacijo in vodenje proizvodnega procesa ter energetska infrastruktura.

Infrastruktura in rešitve v podporo e-mobilnosti (E-mobility)

 • infrastruktura za električno mobilnost s produkti kot so pametne polnilne postaje, pretvorniki močnostne elektronike, sistemi za upravljanje, zaščite…
 • pogonski sklopi/sistemi, elektromotorji, elektronski pretvorniki, sistemi za hrambo energije.

Kompetence partnerstva temeljijo na kompetencah podjetij slovenske elektroindustrije, energetike, sistemskih integratorjev, ponudnikov in uporabnikov energetsko učinkovitih produktov ter drugih deležnikov.

Glavnina kompetenc partnerstva TECES temelji na podjetjih slovenske elektronske in elektroindustrije, ki so tudi osrednji nosilec in povezovalec izvozne ponudbe. Za ta podjetja je značilna vpetost v globalne verige vrednosti in izvozna naravnanost, saj v povprečju ustvarijo več kot 80% prihodkov z izvozom.

Zaradi svoje vključenosti v globalne verige vrednosti kot njihovi nosilci ali dobavitelji predstavljajo podjetja elektroindustrije ključne partnerje za druge deležnike sistemsko učinkovite rabe in pretvorbe energije ter energetsko učinkovitih sistemov. Najpomembnejše med njimi predstavljajo deležniki področja energetike, sistemski integratorji, ponudniki rešitev v povezavi z digitalizacijo energetsko učinkovitih produktov, deležniki s področja prenosa in distribucije energije, raznovrstni ponudniki in uporabniki storitev.

kompetence partnerstva

 

Shadow
Slider
 
 
 
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Read More
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.