Prednosti in ugodnosti članstva

OPOMBA: dokument je bil posodobljen 6.2.2023. Zaradi aktivnega posodabljanja prenovljenega modela članstva in s tem tudi pravic ter ugodnosti za člane obstaja možnost, da seznam ni popoln. 

Članstvo v partnerstvih zagotavlja članu določene prednosti in ugodnosti.

 Članstvo vam zagotavlja določene prednosti in ugodnosti, saj boste kot član deležni celostne in strateške podpore TECES v raznovrstnih aktivnostih:

interdisciplinarno sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami, podjetji, naročniki in uporabniki rešitev • sodelovanje v strateških razvojnih, tehnoloških in demonstracijskih projektih • podpora konceptu odprtega inoviranja • predvidevanje tehnologij in trendov • informacije o virih financiranja • podpora mednarodnemu sodelovanju in internacionalizaciji • racionalizacija dobavnih verig • izmenjava izkušenj in znanj • novi poslovni modeli in trženje • podpora podjetništvu • podpora razvoju kadrov
•••

S stalno komunikacijo, prevzemanjem aktivne vloge in podpore predstavnikom države pri pripravi strategij ter ukrepov na strateških področjih, omogočamo umeščanje potreb svojih članov v operativne in podporne ukrepe države in EU. Zaradi aktivnega delovanja TECES boste imeli možnost vpliva:

na strateške razvojne dokumente države in ministrstev • na vsebine prihodnjih razpisov • na kvaliteto sofinanciranja lastnih projektov • na večjo učinkovitost pridobivanja virov sofinanciranja svojih razvojnih projektov in investicij
•••

S ciljno usmerjeno podporo TECES krepitvi mreženja med člani in različnimi nacionalnimi ter mednarodnimi deležniki boste imeli možnost:

dostopa do ključnih akterjev in nosilcev verig vrednosti • možnost predstavitve svojih produktov potencialnim kupcem in dobaviteljev • možnost pridobivanja informacij o razvojnih usmeritvah podjetij • možnost aktivnega oblikovanja verig vrednosti • možnost sodelovanja v vrhunskih partnerstvih • možnost sodelovanja v partnerstvih za pridobitev raznovrstnih finančnih podpor ali subvencij • izboljšano informiranost o socialnih in tehnoloških trendih
•••

 

SEZNAM UGODNOSTI ČLANSTVA

: zagotavlja TECES za člana

(✔): zagotavlja TECES za člane SRIP pod njegovo vsebinsko koordinacijo. Za člane pod koordinatorstvom drugih ustanoviteljev SRIP, je ugodnost odvisna od primera do primera.

TECES logo grb SiEnE logo grb SRIP logo grb
Osnovne članske ugodnosti
Prednost pred nečlani v aktivnostih in projektih pod okriljem TECES[1] (✔)
Popust pri storitvah TECES (popust se praviloma veča sorazmerno številu članstev – ustanovitelj, član TECES, član SiEnE, član SRIP…)[2] (✔)
Možnost brezplačne udeležbe na dogodkih za člane v organizaciji TECES[3] (✔)
Prednostno povabilo k sodelovanju v aktivnosti in projekte (✔)
Ažurno obveščanje o raznovrstnih aktivnostih, dogodkih ali projektih (skladno strateškim usmeritvam in ciljem partnerstva) (✔)
Možnost koriščenja dodatne finančne podpore ali dodatnih popustov s strani TECES za članske aktivnosti – samo v primeru pridobljene namenske nacionalne ali mednarodne subvencije za TECES za sofinanciranje aktivnosti članov (✔)
Članski dostop in uporaba skupne članske IT platforme za komunikacijo in koordinacijo projektov in aktivnosti na MS Teams in MS Share Point (✔)
Možnost udeležbe na (virtualnih) mesečnih sestankih članov partnerstev TECES (predstavitev ključnih aktivnosti, predlogi projektov, razpisi…) in aktivne soudeležbe člana (ob pristopu predstavitev člana, podajanje predlogov projektov, pobud itd.) (✔)
Osnovno svetovanje o usmeritvah, načrtovanih projektih in razvojnih spodbudah, aktivnostih, usposabljanjih, v katere bi se član lahko vključil (✔)
Možnost uporabe delovnega mesta v poslovnih prostorih TECES v Mariboru (v primeru obiska Maribora, iskanje prostora za delo…) (✔)
Uporabljati blagovno znamko TECES, SiEnE in SRIP, storitvene in druge znamke za dogovorjene namene in ob dogovorjenih pogojih (v okviru lastnih promocijskih gradiv itd.)
Zastopanje skupnih interesov članov (priprava strateških dokumentov nacionalnega pomena, strateške aktivnosti…)
       
Skupni razvoj in raziskave in verige vrednosti, odprto inoviranje      
Prilagojeno obveščanje o poslovnih priložnostih, potrebah potencialnih uporabnikov/kupcev, pozivih k poslovnemu sodelovanju… (✔)
Prednostno povabilo v pripravo partnerskih konzorcijev za pripravo predloga projekta na javne razpise (JR) pod okriljem TECES (✔)
Možnost podajanja predlogov projektov skupnega razvoja (za civilno, obrambno ali dvojno uporabo) (✔)
Vključenost v digitalni katalog strateških projektov in predlogov projektov članov za iskanje mednarodnega sodelovanja (✔) 
Individualna obravnava predlogov projektov in iskanje partnerjev skladno dogovoru s članom (✔)
Možnost vključitve v projektne in delovne skupine za pripravo smernic razvoja in predlogov projektov po posameznih razvojnih misijah
(»Pametno načrtovanje in upravljanje kampa«, »Zelena proizvodnja, pretvorba in shranjevanje energije«, »Električna mikro omrežja«, »Toplotna, hladilna, klimatizacijska in prezračevalna tehnika«, »Ravnanje z vodo in odpadki«, »Skoraj nič energijske in trajnostne premestljive pametne stavbe«, »Notranje okolje stavbe«, krovna misija »Pametni energetsko učinkoviti kamp«)
(✔)
Vključenost v digitalni katalog strateških projektov in predlog projektov članov za mednarodno promocijo (✔)
Možnost prevzema vloge vodje (koordinatorja) predlaganega projekta skupnega razvoja z dodatno koordinacijsko podporo TECES (✔)
Direktni pozivi in povabila k sodelovanju pri iskanja partnerjev v primeru znanih kupcev ali naročnikov (✔)
       
Pridobivanje dodatnih virov financiranja aktivnosti, projektov in investicij iz nacionalnih in mednarodnih (javnih) razpisov & pozivov      
Obveščanje o ključnih nacionalnih in mednarodnih razpisih za (so)financiranje projektov in aktivnosti (povzetki razpisov) -
Obveščanje člana o zanj specifičnih možnostih sofinanciranja iz zaznanih državnih in mednarodnih razpisov (glede na poznavanje člana in skupno strategijo) -
Ocena primernosti projektnega predloga (ideje) člana glede na vrsto javnega razpisa (razvojnega ukrepa) in ciljno skupino -
Prednostno povabilo v partnerske konzorcije za pripravo predloga projekta na JR pod okriljem TECES -
Strateško usmerjanje in celostna koordinacija partnerjev za pripravo predloga projekta na javni razpis -
Dodatni popusti na storitev TECES v fazah koordinacije priprave predloga projekta na JR in izvajanja odobrenega projekta ter poročanja -
Dodatni popusti na koordinacijo aktivnosti promocije in trženja rezultatov odobrenega projekta -
       
Promocija, prepoznavnost in osveščanje      
Predstavitev člana na spletnih straneh partnerstva (logotip, osnovni podatki, opis, kompetence, produkti…) - -
Možnost predstavitve člana v tiskanem ali digitalnem promocijskem gradivu TECES (✔)
Možnost predstavitvenega članka o tehnoloških in socialnih trendih, novostih ali smernicah razvoja na spletni strani s ciljem osveščanja (ciljne) javnosti (✔)
       
Aktivnosti in dogodki SYeNERGY      
Brezplačna udeležba na letnem dogodku SYeNERGY (✔)
Prednostni govorec in predstavitev na spletnih webinarjih SYeNERGY TECH TALK (nacionalno ali mednarodno)
(dvojna raba)
(✔)
Partner na nacionalnem spletnem dogodku SYeNERGY HEKATON v sodelovanju z MojeDelo.si
(dvojna raba)
(✔)
Internacionalizacija, mednarodno sodelovanje in prepoznavnost      
Aktivno iskanje novih trgov in poslovnih priložnosti na tujih trgih (✔)
       
Aktivnosti partnerstva SiEnE s podporo MORS      
Možnost predlaganje kandidatov v strokovne skupine      
Predlaganja kandidata za člana Ekspertne skupine SiEnE
(Ekspertna skupina SiEnE je ključni strokovni organ partnerstva SiEnE za vključevanju slovenskih deležnikov v programe MORS, EDA in NATO. Ekspertna skupina je odgovorna za pripravo vseh strokovnih vsebin in usklajevanje aktivnosti partnerstva s člani partnerstva.)
- -
Predlaganja kandidata za člana AD-HOC ekspertne skupine SiEnE
(AD-HOC ekspertna skupina je strokovni organ partnerstva SiEnE, ki vsebuje multidisciplinarne strokovnjake iz raznolikih podjetij in RO. Cilj AD-HOC ekspertne skupine je hiter odziv in strokovna podpora raznolikim naročnikom in investitorjem pri izvajanju velikih gradbenih investicij.)
- -
Predlaganja kandidata za eksperta SiEnE
(eksperti bodo lahko aktivno sodelovali v mednarodnih obrambnih organih in delovnih skupinah pod okriljem SiEnE in podporo MORS, kot je npr. Energy and Environment CapTech, Cyber Research & Technology WG, Materials & Structures CapTech, CF SEDSS, IF CEED…)
- -
Predlaganja koordinatorja (vodja) in prevzem vodilne vloge pri vodenju razvojnih misij SiEnE in predlogov projektov - -
  -   -
Skupni razvoj in raziskave in verige vrednosti, odprto inoviranje in pridobivanje dodatnih virov financiranja      
Možnost sodelovanja v aktivnostih priprave nacionalnih in mednarodnih aktivnosti dvojne rabe s podporo TECES in SiEnE - -
Prednostno povabilo v partnerske konzorcije za pripravo predlogov pobud in projektov pod okriljem TECES in SiEnE - -
Strateško usmerjanje in podpora TECES in SiEnE pri vključevanju v mednarodne aktivnosti za pripravo projektov dvojne rabe (razpisi Evropskega obrambnega sklada (EDF), Cat B projekti…) - -
Možnost sodelovanja v pripravi in izvajanju EDA CAT B projektov ob podpori TECES in SiEnE
(projekti Cat B so razvojni ukrep EDA, kjer EU ministrstva za obrambo zainteresiranih držav direktno financirajo izvajanje mednarodnega skupnega projekta)
- -
Prejemanje obvestil in povabil v projekte skupnega razvoja iz drugih partnerskih držav EU - -
Dodatni popust na podporne storitve TECES in SiEnE - -
Druge ugodnosti SiEnE      
Uvodna predstavitev člana predstavnikom MORS ob pristopu v partnerstvo SiEnE - -
Svetovalna podpora pri uvajanju ukrepov za varovanja tajnih podatkov (Facility Security Clearance FSC, Personnel Security Clearance - PSC), vzpostavitev Upravnega ali Varnostnega območja za delo z tajnimi podatki…) - -
       
Aktivnosti partnerstva SRIP Pametne stavbe in dom      
Možnost sodelovanja v aktivnostih in projektih, ki potekajo v okviru SRIP (v organizaciji katerega koli ustanovitelja SRIP) - -
Možnost koriščenja dodatnih popustov s strani TECES do 30 % za članske aktivnosti v skladu z Načrtom razvoja SRIP iz naslova morebitno odobrene subvencije države za krepitev partnerstva SRIP - -
Predlaganja kandidata za člana Upravnega odbora SRIP - -
Predlaganja kandidata za člana Strokovnega sveta SRIP - -
       

 

[1] V primeru, da TECES izvaja aktivnost znotraj posameznega partnerstva, imajo člani tega partnerstva prednost pred ostalimi člani partnerstev TECES. Člani vseh drugih partnerstev TECES pa prednost pred nečlani.

[2] Članstvo v večih partnerstvih omogoča večje popuste (npr., član je hkrati ustanovitelj TECES: 10 %, član TECES: 5 % in član SiEnE: 10 %, zato se končni popust sešteje).

[3] Praviloma so dogodki, kot je npr. letni dogodek SYeNERGY, za člane brezplačni, razen v primerih specifičnih in stroškovno zahtevnejših dogodkih.

 

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.