18.04.2022

Objavljen Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju s Javno agencijo SPIRIT v petek, 15. 04. 2022 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO).

Namen JR je spodbuditi razvojne in inovacijske dejavnosti, katerih rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (PD projektov) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Posamezno podjetje lahko kot prijavitelj ali konzorcijski partner kandidira zgolj v enem konzorciju.
Za hiter pregled ključnih vsebin javnega razpisa preberite povzetek razpisa, ki smo ga pripravili v TECES.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju z izvajalsko Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) v petek, 15. 04. 2022 v Uradnem listu (št. 52), objavilo Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO).

JR DEMO PILOTI NOO je eden izmed pričakovanih razpisov iz načrtovanih razvojnih spodbud iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki bodo namenjeni v podporo krepitvi razvojnega sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami, komercializaciji rešitev in izboljšanja konkurenčnosti podjetij.

POVZETEK JAVNEGA RAZPISA
Preberite povzetek, ki smo ga pripravili v TECES s ciljem enostavnejšega ugotavljanja primernosti javnega razpisa potrebam in interesom naših članov in partnerjev.
icon Adobe
Člani partnerstev pod okriljem TECES (SiEnE, SRIP Pametne stavbe) bodo prejeli tudi razširjen povzetek JR in razvojne usmeritve za pripravo predlogov demonstracijsko pilotnih projektov za doseganje večjih učinkov povezovanja komplementarnih partnerjev.

Javni razpis za DEMO PILOTE predstavlja enega izmed ključnih JR, na katere se pripravljamo skupaj s člani.

V predlogih novih projektov bomo nadaljevali s podporo članom pri pripravi predlogov projektov na podlagi dosedanjih izkušenj v javnih razpisih DEMO PILOTI 1 (2017) in DEMO PILOTI 2 (2018).

Dobre prakse TECES: Demo pilotni projekt DEUP celostno energetsko upravljanje (DEMO PILOTI 2017).
Dobre prakse TECES: Demo-pilotni projekt DOM24h pametni dom prihodnostiti (DEMO PILOTI 2018).

Namen in cilj javnega razpisa

JR s spodbujanjem razvojnega vlaganja v gospodarstvu prispeva k strateškim ciljem države (prednostna področja Strategije pametne specializacije). Prijavljen projekt mora biti umeščen v prednostno področje.

Z javnim razpisom načrtuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podpreti najmanj 30 konzorcijev podjetij, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta RS (NEPN).

Namen JR je spodbuditi razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (PD projektov) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Podrobnosti o javnem razpisu na spletni strani SPIRIT: https://www.spiritslovenia.si/razpis/388.

Ključni pogoji za RRI projekt

 • projekt mora biti umeščen v eno izmed prednostnih področij Strategije pametne specializacije.
 • Konzorcij mora biti sestavljen iz najmanj treh (3) in največ osmih (8)
 • PD projekt se ne sme pričeti pred oddajo vloge na JR.
 • PD projekt se izvaja v dveh sklopih: sklop – razvoj pilota in 2. sklop – postavitev in testiranje demonstracije. V primeru, ko ima konzorcij že razvito rešitev, se lahko izvaja samo 2. sklop aktivnosti.
 • Čas trajanja izvedbe PD projekta ne sme biti daljši od 36 mesecev (Pilot + Demo) 24 mesecev (samo Demo). V vsakem primeru mora biti zaključek projekta predviden najkasneje do 28. 02. 2026.
 • Višina sofinanciranja upravičenih stroškov sme znašati najmanj 500.000 EUR ter največ 1.000.000 EUR.
 • V vlogi na JR morajo biti navedeni finančni viri, iz katerih konzorcijski partnerji (poleg subvencije) načrtujejo izplačevanje vseh stroškov projekta ter viri za financiranje projekta do prejema subvencije.
 • Konzorcijski partnerji morajo imeti zagotovljena lastna sredstva za izvedbo demonstracije (2. sklop) v minimalnem deležu 25% upravičenih stroškov za ta sklop (ne iz državne pomoči ali de minimis pomoči).
 • PD projekt mora biti skladen z načelom »ne škoduje bistveno« (DNSH – Do No Significant Harm).

Okvirna višina sredstev in višina sofinanciranja

Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo JR je do 30.000.000 EUR. Sofinanciranje bo potekalo na osnovi shem državne pomoči:

 • sklop – razvoj pilota: shema državne pomoči RRI,
 • sklop – postavitev in testiranje demonstracije: regionalna shema državne pomoči in shema državne pomoči finančne spodbude za MSP.

Aktivnosti 1. sklopa - razvoj pilota (pilot)

V primeru, da noben posamezen partner konzorcija (vsaj en partner mora biti srednje veliko, malo ali mikro podjetje) ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se osnovna subvencija poveča za 15 odstotnih točk:

velika podjetja do 40% (25%) | srednje velika podjetja do 50% (35%) | mikro/mala podjetja do 60% (45%).

Aktivnosti 2. sklopa – postavitev in testiranje demonstracije (demo)

Uporaba sheme državne pomoči se določi glede na lokacijo postavitve začetne investicije. Aktivnosti vseh konzorcijskih partnerjev moraj biti izvedene na tej lokaciji.

 • Območje »a« Karte regionalne pomoči 2022–2027:

velika podjetja do 30% | srednje velika podjetja do 40% | mikro in mala podjetja do 50%

 • Območje »c« Karte regionalne pomoči 2022–2027:

velika podjetja do 15% | srednje velika podjetja do 25% | mikro in mala podjetja do 35%
(*Velika podjetja le za pomoč za nove gospodarske dejavnosti.)

 • Območje »belih lis« Karte regionalne pomoči 2022–2027, ki ni upravičeno do sofinanciranja:

srednje velika podjetja do 10% | mikro in mala podjetja do 20%
(*Velika podjetja niso upravičena do sofinanciranja.)

Rok za prijavo

Skrajni rok za oddajo vlog je 18. 07. 2022.

Upravičeni prijavitelji, splošni in posebni pogoji za konzorcijske partnerje

Upravičeni prijavitelji so samostojni podjetniki in podjetja, kot so opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah, s sedežem v RS, ne glede na velikost podjetja. Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli državi članici EU, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev poslovni naslov podružnice v RS.

Konzorcijski partner mora ustrezati spodnjemu:

 • kot prijavitelj ali konzorcijski partner lahko kandidira zgolj v enem konzorciju;
 • nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij;
 • nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini 50 eurov ali več, ki jih pobira davčni organ;
 • ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti;
 • ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije;
 • ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
 • na dan 31. 12. 2021 izkazuje čiste prihodke od prodaje v višini vsaj dvakratnika vrednosti upravičenih stroškov, ki jih uveljavlja za sofinanciranje;
 • odgovornost konzorcijskih partnerjev kot končnih prejemnikov državne pomoči je

Območje izvajanja

RRI projekti se morajo izvajati na območju Republike Slovenije.

Upravičeni stroški

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci).

Uporablja se standardno, lestvico stroška na enoto:
Raziskovalci - 25,40 EUR / uro | Strokovni in tehnični sodelavci - 16,90 EUR / uro.

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški storitev pogodbenega razvoja ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev.

Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev
ne sme presegati 30% vrednosti celotnih upravičenih stroškov iz 1. sklopa.

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, razen stroški nakupa zemljišč in stavb.
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (znanja, patenti, licence, …).
 • Posredni stroški (dodatni režijski stroški itd.), ki se uveljavljajo v obliki pavšalnega financiranja do 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom.

Potrebujete podporo TECES?

Imate idejo projekta
s področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav, sistemov in rešitev, okolju in uporabniku prijaznih ter povezljivih pametnih stavb, energetske oskrbe pametnih mest, proizvodnje in pretvorbe energije, njene distribucije, shranjevanja, rabe in celostnega upravljanja?

Iščete potencialne partnerje ali
vire možnega dodatnega sofinanciranja projekta,
pa ne veste kako ?

Ali preprosto nimate časa in
ne želite obremenjevati vaših kadrov z zamudnimi koordinacijskimi aktivnostmi večjega števila partnerjev?

Potem smo pravi za vas.
Pokličite nas. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti podpore TECES.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50


PRIDRUŽITE SE NAM.

Ali vas zanima več o možnostih pristopa v TECES in vključevanja v aktivnosti partnerstev in projektov pod okriljem TECES?

Pokličite nas. Z veseljem vam bomo predstavili možnosti sodelovanja s TECES glede na vaše interese.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50

postanite clan t s

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.