21.03.2022

Objavljen JR za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost iz NOO 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju s Javno agencijo SPIRIT v petek, 18. 03. 2022 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST 2022 NOO). Objavljen razpis sodi v okvir Načrta za okrevanje in odpornost. Za hiter pregled ključnih vsebin javnega razpisa preberite povzetek razpisa, ki smo ga pripravili v TECES.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju z izvajalsko Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) v petek, 18. 03. 2022 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST 2022 NOO).

Podrobnosti o razpisu na spletni strani SPIRIT: https://www.spiritslovenia.si/razpis/386.

Razpis sodi v okvir načrtovanih razvojnih spodbud iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

POVZETEK JAVNEGA RAZPISA

Preberite povzetek, ki smo ga pripravili na TECES s ciljem enostavnejšega ugotavljanja primernosti javnega razpisa potrebam in interesom naših članov in partnerjev. TUKAJ

Namen in predmet javnega razpisa

Namen JR je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Predmet JR je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Okvirna višina sredstev in sofinanciranje investicije

Okvirna višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov je 88.500.000 EUR.

Vrednosti investicije (vsota upravičenih in neupravičenih stroškov naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez DDV in drugih davkov):

 • od 1.000.000 do 12.000.000 € v predelovalni dejavnosti,
 • od 500.000 do 3.000.000 € v storitveni dejavnosti,
 • od 500.000 do 2.000.000 € v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih mora znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Investicije MSP se bodo lahko izvajale na celotnem ozemlju Republike Slovenije, in sicer v skladu:

Glede na to se delež sofinanciranja giblje med 15% in 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije, na območju »belih lis« pa do 10% oz. do 20% upravičenih stroškov.

Investicije velikih gospodarskih družb na območjih »belih lis« niso upravičene do pomoči.

Na območjih »c« karte regionalne pomoči bodo velike gospodarske družbe lahko izvajale le investicije za potrebe nove gospodarske dejavnosti (naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki zadeva diverzifikacijo dejavnosti).

Ključni pogoji

 • Investicija se ne sme začeti izvajati pred oddajo vloge na razpis.
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je 36 mesecev od začetka izvajanja investicije.
 • Investicija mora biti zaključena najkasneje v roku treh let od začetka izvajanja investicije, vendar se investicija mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe.
 • Investicija se ne sme nanašati na: kmetijsko proizvodnjo, ribištvo in akvakulturo, premogovništvo, jeklarstvo, promet in infrastrukturo, ladjedelništvo, industrijo sintetičnih vlaken, proizvodno in distribucijo energije, proizvodnjo orožja in streliva, gradbeništvo, izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo.
 • Iz predložene finančne konstrukcije investicije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije (lastna sredstva in/ali krediti).
 • Investicija mora biti izvedena v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH).

Roki za prijavo

Roki za oddajo vlog preko spletne aplikacije so:

 • 22. 04.2022 do 12. ure za 1. odpiranje,
 • 01. 10. 2022 do 12. ure za 2. odpiranje,
 • 12. 01. 2023 do 12. ure za 3. odpiranje.

Upravičeni prijavitelji in pogoji

Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija. Prijavitelj po tem javnem razpisu je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Posamezno podjetje mora ustrezati spodnjim pogojem:

 • na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij;
 • na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v Republiki Sloveniji (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge);
 • ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti;
 • ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
 • zanj ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva;
 • ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije;
 • v obdobju ohranjanja investicije (3 oziroma 5 let po zaključku investicije) mora ohraniti najmanj povprečno število zaposlenih iz obdobja zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge;
 • dve leti po zaključku investicije mora imeti višjo dodano vrednost na zaposlenega od dodane vrednosti na zaposlenega v poslovnem letu pred letom oddaje vloge;
 • imeti mora izkazano okoljsko odgovorno ravnanje (strategija oziroma akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja) in za investicijo izkazano določeno raven energetske učinkovitost.

Upravičeni stroški

 • Stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev, …),
 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine),
 • Stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme.

Pri velikih gospodarskih družbah lahko upravičeni stroški naložb v neopredmetena osnovna sredstva znašajo največ 50 % celotnih upravičenih stroškov investicije.

Podjetje mora iz lastnih sredstev ali z zunanjim financiranjem (ni povezano z javnimi sredstvi) zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov investicije.

Potrebujete podporo TECES?

Imate idejo projekta
s področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav, sistemov in rešitev, okolju in uporabniku prijaznih ter povezljivih pametnih stavb, energetske oskrbe pametnih mest, proizvodnje in pretvorbe energije, njene distribucije, shranjevanja, rabe in celostnega upravljanja?

Iščete potencialne partnerje ali
vire možnega dodatnega sofinanciranja projekta,
pa ne veste kako ?

Ali preprosto nimate časa in
ne želite obremenjevati vaših kadrov z zamudnimi koordinacijskimi aktivnostmi večjega števila partnerjev?

Potem smo pravi za vas.
Pokličite nas. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti podpore TECES.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50


PRIDRUŽITE SE NAM.

Ali vas zanima več o možnostih pristopa v TECES in vključevanja v aktivnosti partnerstev in projektov pod okriljem TECES?

Pokličite nas. Z veseljem vam bomo predstavili možnosti sodelovanja s TECES glede na vaše interese.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50

postanite clan t s

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.