06.03.2022

Objavljen nov paket javnih razpisov v letu 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) objavilo novi paket javnih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

K že odprtim javnim razpisom s področja raziskav in razvoja so se 04. 03. 2022 pridružili še štirje; 1) Spodbude v okviru iniciative EUREKA 2022, 2) Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih in 3) Sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih in 4) Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022.

V marcu 2022 oz. prihodnjih tednih pričakujemo še javne razpise za 1) Spodbujanje pilotnih / demonstracijskih projektov TRL (6-8) (30 mio EUR), 2) Spodbujanje investicij (Zakon o spodbujanju investicij – ZSInv) (88,5 mio EUR), 3) Digitalno transformacijo podjetij (44 mio EUR) in 4) Pomoč investicijam za večjo predelavo lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (28 mio EUR).

Za nekatere razpise, kjer je pomembno razvojno sodelovanje med partnerji, nudimo v TECES celostno podporo in prevzemamo proaktivno vlogo pri pripravi predlogov projektov.

Za tiste, ki ste spregledali novinarsko konferenco MGRT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 28. 02 2022 na novinarski konferenci predstavilo razvojne spodbude in javne razpise, na katerih bodo lahko kandidirala podjetja in drugi upravičenci. Razvojna sredstva MGRT v višini dobrih 646,5 milijonov EUR bodo namenjena za dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter za enakomeren razvoj slovenskih regij.

Posnetek novinarske konference s priloženim gradivom (predstavitev, popoln seznam vseh spodbud in načrtovane dinamike objav) je na voljo na spletni strani MGRT.

Aktualni in načrtovani razpisi

MGRT je v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) v petek, 4. 3. 2022 objavil novi paket javnih razpisov, večina iz paketa Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

K že aktivnim javnim razpisom

 • raziskave in razvoj; Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (18. 02. 2022), Eurostars 3 (25. 02. 2022),
 • regionalni razvoj; Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture (25. 02. 2022),

so se 04. 03. 2022 pridružili še štirje novi;

 • raziskave in razvoj; Spodbude v okviru iniciative EUREKA 2022,
 • regionalni razvoj; Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih in Sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih
 • podjetništvo in internacionalizacija: Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022.

V marcu 2022 oz. prihodnjih tednih pričakujemo še javne razpise za Spodbujanje pilotnih / demonstracijskih projektov TRL (6-8) (30 mio EUR), Spodbujanje investicij (Zakon o spodbujanju investicij – ZSInv) (88,5 mio EUR), Digitalno transformacijo podjetij (44 mio EUR) in Pomoč investicijam za večjo predelavo lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (28 mio EUR).

TECES podaja informacije o spodbudah, za katere menimo, da so lahko zanimivi za naše člane. Pri nekaterih od teh nudimo celostno podporo. Tem razpisom v TECES tudi posvečamo največ pozornosti in prevzemamo proaktivno vlogo pri njihovi pripravi. Popoln seznam razpisov je na spletnih straneh izvajalcev razpisov.

Če vas zanima sodelovanje s TECES pri pripravi projektov na razpise, podajte svoj interes sodelovanja.


ČLANI PARTNERSTEV POD OKRILJEM TECES – POZOR!

Za člane organiziramo v četrtek, 10. marca 2022, ob 10. uri spletni dogodek »V kateri razvojni razpis se usmeriti in s katerimi produkti?« s ciljem predstavitve osnovnih smernic in predlogov zainteresiranim deležnikom za sodelovanje v projektih, ki bi jih partnerji prijavili na javne razpise. Registracija je obvezna.

Aktualni javni razpisi

 1. Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO - JR RRI NOO | Raziskave in razvoj
 2. Eurostars 2022, nacionalni razpis (25. 02. 2022) | Raziskave in razvoj
 3. Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture | Regionalni razvoj - investicije
 4. Spodbude v okviru iniciative EUREKA 2022 (04. 03. 2022) | Raziskave in razvoj
 5. Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (nad 100.00 €) | Regionalni razvoj - investicije
 6. Sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih | Regionalni razvoj - investicije
 7. Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 | Podjetništvo

Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO - JR RRI NOO

 • Področje: Raziskave in razvoj
 • Status: ODPRT (objavljen Uradni list RS, št. 20/2022, 18. 02. 2022);
 • Rok: 2 datuma - 05. 2022 | 03. 04. 2023;
 • Predmet: spodbujanje RR dejavnosti v podjetjih v okviru RR projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanje proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in visokim potencialom komercializacije;
 • Razpisana vrednost: 45 milijonov EUR;
 • Pričakovana podpora: 95 RRI projektov;
 • Upravičenci: MSP in velika podjetja - konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev;
 • Višina subvencije: med 000 EUR in 300.000 EUR / projekt;
 • Trajanje projektov: ne sme biti daljše od 24 mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru;
 • Upravičeni stroški: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva, posredni stroški;
 • Intenzivnosti pomoči: velika podjetja do 25 % | srednje velika podjetja do 35 % | mikro in mala podjetja do 45 %. V določenih primerih se intenzivnost poveča za 15 % (do 40% | 50% | 60%)
 • Izvajalec: SPIRIT v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 • Več o razpisu: spletna stran SPIRIT

Opombe TECES:
♦ v okviru posameznega odpiranja lahko nastopa posamezni upravičenec samo enkrat: ali kot prijavitelj ali kot konzorcijski partner;
preberitev povzetek razpisa in gradivo webinarja, ki smo ga pripravili v TECES.

 

Javni razpis Eurostars 2022, nacionalni razpis

 • Področje: Raziskave in razvoj
 • Status: ODPRT (objavljen Uradni list RS, št. 26/2022, 25. 02. 2022)
 • Rok: 24. 03. 2022;
 • Predmet: izvajanje skupnih RR in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg.;
 • Posebnost: JR se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars 3: »Eurostars joint transnational call for proposals«
 • Razpisana vrednost: 1 milijon EUR;
 • Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP;
 • Intenzivnosti pomoči: do 40 % upravičenih stroškov za velika podjetja in do 50 % za MSP-je;
 • Trajanje projektov: največ 36 mesecev od datuma začetka projekta (datum začetka partnerji določijo v vlogi oddani na mednarodni del razpisa);
 • Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški (stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter stavb – amortizacija), stroški svetovanja, režijski stroški;
 • Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 • Več o razpisu: spletna stran MGRT;

 

Javni razpis za podporo inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture (EPC) – JR EPI NOO

 • Področje: Regionalni razvoj
 • Status: ODPRT (objavljen Uradni list RS, št. 26/2022, 25. 02. 2022);
 • Rok: 2 datuma - 04. 2022 | 19.05.2023;
 • Namen: krepiti konkurenčnost gospodarstva na regionalni ravni in ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo preko sofinanciranja investicij v javno gospodarsko infrastrukturo, potrebno za delovanje ekonomsko poslovnih con.
 • Razpisana vrednost: 18 milijonov EUR;
 • Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta;
 • Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki bodo poslovala v opremljeni, dograjeni oz. razširjeni EPC.
 • Intenzivnosti pomoči: do 100 % upravičenih stroškov do največ 1,3 milijona EUR
 • Upravičeni stroški: gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela, nakup nezazidanih zemljišč, storitve zunanjih izvajalcev;
 • Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 • Več o razpisu: spletna stran MGRT;

 

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022

 • Status: ODPRT (objavljen Uradni list RS, št. 29/2022, 04. 03. 2022);
 • Rok: 11. 04. 2022;
 • Predmet: omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju RS, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpora izvajanju mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja.
 • Posebnost: projekti morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije (S4).
 • Razpisana vrednost: 3 milijone EUR;
 • Pričakovana podpora: vsaj 8 upravičencem;
 • Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost;
 • Višina subvencije: največ do višine 100.000 EUR na leto za posameznega upravičenca
 • Intenzivnosti pomoči: do 40 % upravičenih stroškov za velika podjetja in do 50 % za MSP-je
 • Trajanje projektov: največ 36 mesecev;
 • Upravičeni stroški: stroški plač, stroški službenih potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme), stroški materiala, stroški storitev zunanjih izvajalcev, posredni stroški (15%);
 • Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 • Več o razpisu: spletna stran MGRT;

 

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (nad 100.000 €)

 • Področje: Regionalni razvoj
 • Status: ODPRT (objavljen Uradni list RS, št. 29/2022, 04. 03. 2022);
 • Rok: 2 datuma - 03. 2022 | 12. 04. 2023;
 • Namen: podpora investicijam mikro, malih in srednje velikih podjetijdelujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo;
 • Razpisana vrednost: 20 milijonov EUR;
 • Pričakovana podpora: 200 projektov, min. 1000 EUR upravičenih stroškov;
 • Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij;
 • Intenzivnosti pomoči: do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis
 • Trajanje projektov: od datuma oddaje vloge do najkasneje 10. 2022 (v letu 2022) in 18. 10. 2023 (v letu 2023);
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški transporta, montaže in zagona opreme.
 • Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad (SPS)
 • Več o razpisu: spletna stran Slovenskega podjetniškega sklada;

 

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

 • Področje: Regionalni razvoj
 • Status: ODPRT (objavljen Uradni list RS, št. 29/2022, 04. 03. 2022);
 • Rok: 04. 2022;
 • Namen: sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva;
 • Pogoj: investicija na obmejnih problemskih območjih;
 • Razpisana vrednost: 30 milijonov EUR;
 • Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo;
 • Višina upravičenih stroškov: najmanj 200.000 EUR upravičenih stroškov projekta ter najmanj 300.000 EUR vrednost vseh stroškov projekta (upravičenih in neupravičenih stroškov), največ 000.000 EUR upravičenih stroškov;
 • Intenzivnosti pomoči: 15 % do 50 % upravičenih stroškov (nova karta regionalne državne pomoči 2022-2027)
 • Trajanje projektov: od datuma oddaje vloge do najkasneje 10. 2025;
 • Upravičeni stroški: nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, gradbena-obrtniška-inštalacijska dela;
 • Več o razpisu: spletna stran MGRT;

 

Javni razpis za Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

 • Področje: podjetništvo in internacionalizacija
 • Status: ODPRT (objavljen Uradni list RS, št. 29/2022, 04. 03. 2022);
 • Rok: 05. 2022;
 • Predmet: sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.
 • Razpisana vrednost: 2,1 milijonov EUR;
 • Upravičenci: mikro in mala podjetja in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
 • Višina subvencije: največ 000 EUR
 • Trajanje projektov: od 01. 2022 do 31. 12. 2023;
 • Več o razpisu: spletna stran Slovenskega podjetniškega sklada;

Dodatne informacije

Kontaktirajte nas. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti podpore TECES.

Goran POTOČNIK ČERNE .:. E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 53

 

Potrebujete podporo TECES?

Imate idejo projekta
s področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav, sistemov in rešitev, okolju in uporabniku prijaznih ter povezljivih pametnih stavb, energetske oskrbe pametnih mest, proizvodnje in pretvorbe energije, njene distribucije, shranjevanja, rabe in celostnega upravljanja?

Iščete potencialne partnerje ali
vire možnega dodatnega sofinanciranja projekta,
pa ne veste kako ?

Ali preprosto nimate časa in
ne želite obremenjevati vaših kadrov z zamudnimi koordinacijskimi aktivnostmi večjega števila partnerjev?

Potem smo pravi za vas.
Pokličite nas. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti podpore TECES.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50


PRIDRUŽITE SE NAM.

Ali vas zanima več o možnostih pristopa v TECES in vključevanja v aktivnosti partnerstev in projektov pod okriljem TECES?

Pokličite nas. Z veseljem vam bomo predstavili možnosti sodelovanja s TECES glede na vaše interese.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50

postanite clan t s

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.